Zaznacz stron臋

Warunki wsp贸艂pracy

Og贸lne warunki wsp贸艂pracy 

搂 1. Definicje

Partner – FLOW APPS SP脫艁KA Z OGRANICZON膭 ODPOWIEDZIALNO艢CI膭 z siedzib膮 przy ul. Proletariacka 36 / 11, 93-569 艁贸d藕, NIP 7272850986, KRS 0000909050

U偶ytkownik – Ka偶da osoba fizyczna kt贸ra wype艂ni艂a formularz rejestracyjny / zg艂oszeniowy i zatwierdzi艂a niniejsze warunki

Umowy  – wszelkie umowy cywilnoprawne zawarte pomi臋dzy Partnerem a u偶ytkownikiem

Portal – serwis udost臋pniony U偶ytkownikowi przez Partnera zawieraj膮cy dane U偶ytkownika do kt贸rego dost臋p jest chroniony loginem oraz has艂em

Umowa zlecenie – umowa zlecenie zawarta pomi臋dzy Partnerem a U偶ytkownikiem na wykonywanie us艂ug przewozu os贸b lub dowozu paczek z 偶ywno艣ci膮 lub innymi przedmiotami

Umowa B2B – umowa zawarta pomi臋dzy U偶ytkownikiem kt贸ry jest przedsi臋biorc膮 a Partnerem na wykonywanie us艂ug przewozu os贸b lub dowozu paczek z 偶ywno艣ci膮 lub innymi przedmiotami osobi艣cie lub za po艣rednictwem zatrudnionych os贸b

Podwykonawca – U偶ytkownik kt贸ry zawar艂 z partnerem Umow臋 B2B i przedmiot umowy wykonuje za po艣rednictwem zatrudnionych os贸b

Pojazd – Samoch贸d, Skuter, Rower lub inny 艣rodek transportu kt贸rego aktualnym u偶ytkownikiem jest U偶ytkownik

Umowa wynajmu pojazdu – umowa w kt贸rej U偶ytkownik odp艂atnie wynajmuje Pojazd Partnerowi w celu wykorzystania jego do wykonywania us艂ug przewozu os贸b lub dowozu paczek z 偶ywno艣ci膮 lub innymi przedmiotami

Aplikacja – Partnera kt贸re po艣rednicz膮 przy wykonywaniu us艂ug przewozu os贸b lub dowozu paczek z 偶ywno艣ci膮 lub innymi przedmiotami takie jak Uber, Bolt, FreeNow, iTaxi, UberEats, BoltFood, UberEats, Stuart, Wolt, Jush, XpressDelivery oraz inne nie wymienione tutaj z kt贸rymi Partner mo偶e nawi膮za膰 wsp贸艂prac臋

Wsp贸艂praca – zbi贸r czynno艣ci w kt贸rej U偶ytkownik na podstawie Um贸w, sprz臋tu Partnera, w艂asno艣ci intelektualnej Partnera, czy jakichkolwiek innych narz臋dzi nie wymienionych tutaj a maj膮cych wp艂yw na powstawanie koszt贸w, przychod贸w lub skutk贸w prawnych po Stronie Partnera lub U偶ytkownika czynno艣ci korzysta z Aplikacji, i wykonuje us艂ugi przewozu os贸b lub dowozu paczek z 偶ywno艣ci膮 lub innymi przedmiotami.

Rozliczenie – rozliczenie pieni臋dzy powsta艂ych w trakcie Wsp贸艂pracy U偶ytkownika i Partnera na podstawie zawartych Um贸w kt贸re skutkuj膮 wyp艂aceniem pieni臋dzy U偶ytkownikowi lub powstaniem obowi膮zku zwrotu pieni臋dzy Partnerowi przez U偶ytkownika 

Saldo – maksymalna kwota pieni臋dzy wynikaj膮 ze Wsp贸艂pracy a kt贸ra to mo偶e by膰 przeznaczona na Rozliczenie zgodnie z zawartymi Umowami

Okres rozliczeniowy – 7 dni kalendarzowych licz膮c od poniedzia艂ku 0:00 do niedzieli 23:59

搂 2. Postanowienia og贸lne

 1. Wype艂nienie formularza i podanie danych jest dobrowolne i nieodp艂atne. Jednak偶e, poprawne i pe艂ne podanie danych jest warunkiem koniecznym do rozpocz臋cia i utrzymania wsp贸艂pracy.
 2. U偶ytkownik ma w ka偶dej chwili mo偶liwo艣膰 za偶膮dania usuni臋cia danych, co b臋dzie skutkowa艂o natychmiastowym rozwi膮zaniem wszelkich um贸w zawartych z Partnerem. Usuni臋cie danych nast臋puje zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. U偶ytkownik jest odpowiedzialny za prawid艂owo艣膰 wprowadzonych danych. W przypadku pos艂u偶enia si臋 danymi, kt贸re nie nale偶膮 do U偶ytkownika lub s膮 nieprawdziwe, b臋dzie to skutkowa艂o natychmiastowym rozwi膮zaniem wszelkich um贸w z zachowaniem prawa Partnera do dochodzenia roszcze艅 na drodze s膮dowej.
 4. U偶ytkownik jest zobligowany do nieudost臋pniania swoich danych logowania, w tym has艂a, osobom trzecim oraz do przechowywania ich w spos贸b zapewniaj膮cy ich bezpiecze艅stwo przed nieautoryzowanym dost臋pem.
 5. Partner nie ponosi odpowiedzialno艣ci za szkody wynik艂e z nieautoryzowanego dost臋pu do konta U偶ytkownika, je偶eli dost臋p ten zosta艂 umo偶liwiony przez dzia艂anie lub zaniechanie U偶ytkownika, w tym niezabezpieczenie danych logowania.
 6. Partner zastrzega sobie prawo do czasowego wy艂膮czania lub ograniczania dost臋pu do Portalu bez wcze艣niejszego powiadomienia U偶ytkownik贸w, w przypadkach konieczno艣ci przeprowadzenia prac konserwacyjnych, aktualizacji lub z powodu awarii.
 7. Partner mo偶e wysy艂a膰 na adres e-mail U偶ytkownika informacje zwi膮zane z funkcjonowaniem Serwisu, aktualizacjami, zmianami w Regulaminie oraz innymi wa偶nymi informacjami dotycz膮cymi wsp贸艂pracy.
 8. U偶ytkownik zobowi膮zany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, etyk膮 zawodow膮, w spos贸b nienaruszaj膮cy praw Partnera, innych u偶ytkownik贸w oraz os贸b trzecich.
 9. U偶ytkownik chc膮cy zawrze膰 Umow臋 z Partnerem zobowi膮zany jest przed zawarciem Umowy przeczyta膰 i zaakceptowa膰 wszelkie warunki oraz regulaminy Aplikacji kt贸rej zamierza u偶y膰 oraz upewni膰 si臋 偶e posiada wszelkie niezb臋dne uprawnienia oraz sprz臋t wymagany do korzystania z Aplikacji.聽
 10. Partner nie ponosi 偶adnej odpowiedzialno艣ci w sytuacji w kt贸rej U偶ytkownik zawar艂 Umow臋 a z jakiegokolwiek powodu U偶ytkownik nie jest w stanie korzysta膰 z us艂ug Aplikacji
 11. U偶ytkownik zobowi膮zuje si臋 do przestrzegania niniejszego regulaminu jak i regulamin贸w Aplikacji a tak偶e wszystkich innych regulamin贸w otrzymanych od Partnera w trakcie Wsp贸艂pracy
 12. U偶ytkownik zobowi膮zany jest do zachowania poufno艣ci danych, dokument贸w, um贸w, regulamin贸w oraz wszelkich informacji jakie uzyska艂 od Partnera a kt贸rych ujawnienie mog艂oby narazi膰 na szkod臋 Partnera.
 13. U偶ytkownik i Partner zobowi膮zuj膮 si臋 do przestrzegania obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, dobrych praktyk bran偶owych oraz zasad etyki zawodowej.
 14. Wszelkie spory wynikaj膮ce z realizacji um贸w zawartych pomi臋dzy Partnerem a U偶ytkownikiem b臋d膮 rozstrzygane zgodnie z prawem polskim, przez s膮dy w艂a艣ciwe dla siedziby Partnera.

搂 3. Warunki rozpocz臋cia Wsp贸艂pracy

 1. Umow臋 mog膮 podpisa膰 jedynie osoby kt贸re:
  1. Prowadz膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 zarejestrowan膮 na terenie Polski
  2. Mog膮 legalnie podj膮膰 prac臋 na terenie Polski
  3. S膮 lub zostan膮 zatrudnione przez Podwykonawc臋
  4. Wyst膮pi膮 o wydanie im zezwolenia o prac臋 a Partner wyra偶a zgod臋 na wyst膮pienie do urz臋du o wydanie takiego zezwolenia i je otrzyma
  5. Wprowadz膮 wszystkie wymagane dane w Portalu
  6. Wy艣l膮 przez Portal wszystkie wymagane dokumenty w formie zdj臋膰 lub skan贸w
  7. Zostan膮 zweryfikowane przez Partnera i zatwierdzone zostan膮 mo偶liwo艣膰 podpisania umowy
 2. U偶ytkownik przed rozpocz臋ciem Wsp贸艂pracy zobowi膮zany jest do zapewnienia, 偶e spe艂nia wszelkie wymogi prawne obowi膮zuj膮ce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym dotycz膮ce legalno艣ci zatrudnienia, posiadania stosownych zezwole艅 i licencji umo偶liwiaj膮cych 艣wiadczenie us艂ug przewozowych lub kurierskich, a tak偶e spe艂niania wymaga艅 technicznych i regulaminowych Aplikacji, z kt贸rych us艂ugi maj膮 by膰 艣wiadczone.
 3. Partner nie ponosi odpowiedzialno艣ci za konsekwencje prawne wynikaj膮ce z niezgodno艣ci dzia艂alno艣ci U偶ytkownika z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa polskiego, regulaminami Aplikacji, w tym za wszelkie konsekwencje zwi膮zane z prowadzeniem dzia艂alno艣ci bez wymaganych zezwole艅, licencji lub naruszeniem przepis贸w prawa pracy.
 4. Wszelkie Umowy nale偶y sporz膮dzi膰 przed rozpocz臋ciem Wsp贸艂pracy, Partner zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Rozliczenia w przypadku w kt贸rym U偶ytkownik w jakikolwiek spos贸b rozpocznie korzystanie z Aplikacji przed zawarciem Um贸w z Partnerem i nie mo偶e ich podpisa膰 poniewa偶 nie spe艂nia wymaga艅 z 搂 3 ust. 1
 5. Partner zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwi膮zania Um贸w i zaprzestania wsp贸艂pracy bez wcze艣niejszego powiadomienia, w przypadku stwierdzenia przez Partnera, 偶e dzia艂alno艣膰 U偶ytkownika jest prowadzona niezgodnie z prawem lub regulaminami Aplikacji, stanowi zagro偶enie dla reputacji Partnera lub z jakiejkolwiek przyczyny jest nieakceptowalna z punktu widzenia Partnera.
 6. W przypadku brak aktywno艣ci w Aplikacjach powy偶ej 60 dni od dnia ostatniego u偶ycia Aplikacji, Partner zastrzega sobie prawo do rozwi膮zania Um贸w z 7-dniowym terminem wypowiedzenia.
 7. Do rozpocz臋cia Wsp贸艂pracy wymagane jest konto w jednej z Aplikacji oraz sprz臋t elektroniczny kt贸ry spe艂nia wymagania Aplikacji.
 8. Partner nie ponosi odpowiedzialno艣ci w 偶adnej sytuacji w kt贸rej brak mo偶liwo艣ci podj臋cia Wsp贸艂pracy lub zako艅czenie Wsp贸艂pracy wynika z przyczyn zale偶nych od regulamin贸w Aplikacji lub wymaga艅 technicznych dotycz膮cych urz膮dzenia wymaganego do korzystania z Aplikacji lub zmian przepis贸w prawa kt贸re uniemo偶liwiaj膮 U偶ytkowanie dalszej Wsp贸艂pracy
 9. U偶ytkownik zobowi膮zany jest do niezw艂ocznego poinformowania Partnera o ka偶dej zmianie sytuacji prawnej mog膮cej wp艂yn膮膰 na mo偶liwo艣膰 wykonywania przez niego us艂ug zgodnie z zawartymi umowami, w tym o utracie lub zmianie zezwole艅, licencji, kwalifikacji zawodowych, czy te偶 zmianie warunk贸w wsp贸艂pracy z Aplikacjami
 10. W przypadku w膮tpliwo艣ci co do legalno艣ci zatrudnienia U偶ytkownika lub spe艂niania przez niego wymog贸w regulamin贸w Aplikacji, Partner mo偶e zawiesi膰 wsp贸艂prac臋 do czasu wyja艣nienia w膮tpliwo艣ci.

搂 4. Zasady Rozlicze艅

 1. Podstaw膮 do wszelkich rozlicze艅 s膮 dane generowane przez Portal oraz wszelkie informacje przekazane przez Partnera za po艣rednictwem wiadomo艣ci e-mail lub SMS.
 2. U偶ytkownik zobowi膮zany jest dokona膰 Rozliczenia Sald jednego lub wi臋cej okres贸w rozliczeniowych, co najmniej raz w miesi膮cu, lub wed艂ug indywidualnych ustale艅..
 3. W sk艂ad Rozliczenia wchodz膮 wszystkie przychody wyp艂acone Partnerowi przez Aplikacje oraz powsta艂e przez U偶ytkownika na rzecz Partnera koszty w Okresie Rozliczeniowym
 4. Na Saldo U偶ytkownika sk艂adaj膮 si臋:
  1. Przychody uzyskane w Aplikacjach
  2. Obci膮偶enia wystawione przez Aplikacje
  3. Promocje i Bonusy od Aplikacji na rzecz U偶ytkownika
  4. Prowizje i op艂aty na rzecz Aplikacji
  5. Kwota podatku VAT do zap艂aty przez Partnera powsta艂a podczas Wsp贸艂pracy
  6. Kwota pobranej od klient贸w Partnera Got贸wki przez U偶ytkownika w trakcie Wsp贸艂pracy
  7. Kwota zap艂acona przez klient贸w Partnera przez terminal p艂atniczy Partnera
  8. Kwoty wydane z karty paliwowej Partnera
  9. Zaliczki wyp艂acone przez Partnera
  10. Koszt贸w i zobowi膮za艅 powsta艂ych w wyniku Wsp贸艂pracy.
 5. Rozliczenie zostanie wykonane automatycznie w terminie najp贸藕niej 5 dni po zako艅czeniu okresu rozliczeniowego w przypadku w kt贸rym Saldo jest wy偶sze ni偶 300 z艂
 6. Rozliczenie uwzgl臋dnia Saldo U偶ytkownika oraz dodatkowe koszty kt贸re okre艣lane s膮 ka偶dorazowo indywidualnie przy wykonaniu rozliczenia, zale偶nie od Salda U偶ytkownika oraz zawartych Um贸w, takie jak:
  1. Jednorazowe koszty w wysoko艣ci 20 z艂 za utworzenie i aktywacj臋 aplikacji niezb臋dnych do pracy, naliczane przy Pierwszym Rozliczeniu
  2. Koszty rozliczeniowe w 50 z艂 za aplikacje taxi, niezale偶nie od ilo艣ci aplikacji,
  3. Koszty rozliczeniowe w wysoko艣ci 30 z艂 dla ka偶dej aplikacji kurierskiej聽
  4. Koszty w wys. 5 % od obrotu taks贸wki, liczone na podstawie raportu fiskalnego miesi臋cznego w przypadku U偶ytkownik贸w taksometru wypo偶yczonego od Partnera
  5. Koszty w wys. 1 % od obrotu taks贸wki, liczone na podstawie raportu fiskalnego miesi臋cznego w przypadku kiedy U偶ytkownik sam pokrywa koszt zakupu taksometru
  6. Wszelkie podatki, sk艂adki, daniny publiczne kt贸re Partner musi zap艂aci膰 w zwi膮zku z Umow膮
 7. Wszelkie pieni膮dze pobrane od klient贸w Partnera przez U偶ytkownika w trakcie Wsp贸艂pracy stanowi膮 zaliczki do Um贸w zgodnie z ich tre艣ci膮 i w przypadku osi膮gni臋cia
 8. Je艣li wysoko艣膰 pobranych zaliczek nie wystarcza na zaspokojenie wydatk贸w Partnera w tym podatk贸w, sk艂adek zus oraz wszelkich innych koszt贸w powsta艂ych w wyniku Wsp贸艂pracy czy Rozliczenia, U偶ytkownik zobowi膮zuje si臋 do wp艂aty wskazanej przez Partnera kwoty na konto bankowe wskazane przez Partnera w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wskazania.聽
 9. W przypadku w kt贸rym po okresie rozliczeniowym U偶ytkownik uzyska艂 Saldo ujemne, Partner mo偶e wykonywa膰 Rozliczenie bez zgody U偶ytkownika tak aby okre艣li膰 kwot臋 kt贸r膮 U偶ytkownik powinien zwr贸ci膰 Partnerowi w celu pokrycia koszt贸w powsta艂ych w wyniku Wsp贸艂pracy.聽
 10. Je艣li w wyniku rozliczenia powstanie kwota nale偶na Partnerowi od U偶ytkownika, Partner mo偶e bez podania przyczyny:
  1. Rozwi膮za膰 wszelkie Umowy
  2. Zablokowa膰 dost臋p do Aplikacji
  3. Zablokowa膰 dost臋p do wszelkich kart paliwowych, kart sportowych, kart rabatowych, kas fiskalnych oraz innych wydanych U偶ytkownikowi przedmiot贸w fizycznych lub elektronicznych w ramach Wsp贸艂pracy oraz za偶膮da膰 ich zwrotu
  4. 呕膮da膰 zap艂aty od U偶ytkownika w takiej wysoko艣ci aby zrekompensowa膰 wszystkie poniesione koszty przez Partnera powsta艂e w trakcie Wsp贸艂pracy
 11. Partner nie ponosi odpowiedzialno艣ci i nie jest zobowi膮zany do korekt rozlicze艅 w przypadku gdy b艂膮d powsta艂 z winy U偶ytkownika, w szczeg贸lno艣ci gdy dotyczy b艂臋dnie wype艂nionych Um贸w.
 12. U偶ytkownik maj膮cy zawart膮 Umow臋 wynajmu pojazdu mo偶e w niekt贸rych przypadkach okre艣lonych w Umowie otrzyma膰 zwrot niekt贸rych koszt贸w poniesionych podczas pracy. Warunkiem otrzymania zwrotu jest przedstawienie dowodu zakupu w postaci faktury vat lub faktury uproszczonej
 13. Zwrot koszt贸w nie mo偶e stanowi膰 ca艂o艣ci Rozliczenia, warunkiem otrzymania zwrotu koszt贸w jest Rozliczenie Wsp贸艂pracy. W przypadku w kt贸rym U偶ytkownik wysy艂a Partnerowi dowody zakupu a nie wykonuje Wsp贸艂pracy na podstawie Um贸w, nie ma mo偶liwo艣ci otrzymania zwrotu wydatk贸w.
 14. Zwrot koszt贸w wyp艂acony U偶ytkownikowi zmniejsza kwoty wyp艂acone z tytu艂u Um贸w wynajmu pojazdu o warto艣膰 wyp艂aconego Zwrotu koszt贸w
 15. Wys艂anie dowodu zakupu nast膮pi przez Portal udost臋pniony U偶ytkownikowi przez Partnera
 16. Partner ma prawo bez podania przyczyny odm贸wi膰 zwrotu koszt贸w, w szczeg贸lno艣ci gdy:
  1. Faktura zawiera inne dane ni偶 naszej firmy
  2. Faktura jest duplikatem innej faktury ju偶 wys艂anej do Partnera przez jakiegokolwiek U偶ytkownika
  3. Faktura ma ma zbyt nisk膮 jako艣膰 i nie mo偶na odczyta膰 wszystkich danych
  4. Dokument kt贸ry nie jest faktur膮 vat lub paragonem z nipem Partnera z kwot膮 nie wy偶sz膮 ni偶 450 z艂
  5. Zawiera wi臋cej ni偶 jeden dokument na zdj臋ciu
  6. Faktura nie zawiera informacji 偶e zosta艂a w ca艂o艣ci op艂acona
  7. Brak prawid艂owego NIP-u oraz danych Partnera na fakturze
  8. Zakup jest dokonany od firmy nie zarejestrowanej w Polsce
  9. Faktura przedawniona: faktura wystawiona dawniej ni偶 1 dzie艅 poprzedniego miesi膮ca
  10. Nieuprawniony zakup: ka偶dy zakup kt贸ry uznamy za niezgodny z dzia艂alno艣ci膮 lub prawem
  11. Zakup powy偶ej kwoty 10 tys z艂
  12. Istniej膮 istotne podejrzenia co do legalno艣ci zakupu lub zakup nie jest uzasadniony w kontek艣cie zawartej i wykonanej Umowy pomi臋dzy Partnerem聽 a U偶ytkownikiem
 17. U偶ytkownik ma obowi膮zek zg艂aszania wszelkich nieprawid艂owo艣ci w Rozliczeniach w ci膮gu 7 dni od ich otrzymania. Brak zg艂oszenia w tym terminie jest r贸wnoznaczny z akceptacj膮 Rozliczenia.
 18. Partner zastrzega sobie prawo do korekty Rozlicze艅 w przypadku wykrycia b艂臋d贸w lub nie艣cis艂o艣ci.
 19. W przypadku zako艅czenia Wsp贸艂pracy, wszelkie nieuregulowane Salda oraz zobowi膮zania musz膮 by膰 rozliczone niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 7 dni od rozwi膮zania Um贸w.

搂 5. Warunki przewozu os贸b

 1. Partner ponosi urz臋dowy koszt zwi膮zany z uzyskaniem pierwszego wypisu z licencji taxi, lub zwr贸ci ich koszt, je艣li U偶ytkownik op艂aci je samodzielnie. Koszty ka偶dego kolejnego wypisu w wysoko艣ci 50 z艂 ponosi U偶ytkownik i zawiera si臋 w tym op艂ata za wypis w wys. 33 z艂 oraz 17 z艂 op艂aty skarbowej. Koszty te zostan膮 uwzgl臋dnione w Rozliczeniu
 2. U偶ytkownik zobowi膮zuje si臋 do dostarczenia po艣wiadczonej notarialnie kopii wymaganych dokument贸w w ilo艣ci odpowiadaj膮cej ilo艣ci wypis贸w z licencji taxi, jakie U偶ytkownik chce uzyska膰 oraz je艣li zaistniej膮 istotne powody, do przedstawienia wymaganych dokument贸w w oryginale na ka偶de wezwanie firmy, oraz zezwala na ich kopiowanie i z艂o偶enie w urz臋dzie odpowiednim dla uzyskania licencji w danym mie艣cie. Koszt uzyskania dokument贸w jest po stronie U偶ytkownika i nie podlega zwrotom.
  1. Za艣wiadczenie o niekaralno艣ci nie starsze ni偶 30 dni
  2. Za艣wiadczenie o niekaralno艣ci nie starsze ni偶 30 dni z kraju pochodzenia U偶ytkownika, je艣li nie jest obywatelem Polski lub przepisy wykluczaj膮 wykorzystanie Polskiego za艣wiadczenia o niekaralno艣ci
  3. Polskie prawo jazdy kat. B
  4. Zdj臋cie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
  5. Wa偶ne Badania psychologiczne oraz orzeczenie lekarskie, dla U偶ytkownika TAXI
  6. T艂umaczenia dokument贸w na j臋zyk Polski, je艣li wydane za granic膮
  7. Dow贸d rejestracyjny samochodu przystosowanego do pracy jako TAXI, w przypadku kiedy U偶ytkownik chce wykorzysta膰 sw贸j samoch贸d, oraz umow臋 u偶yczenia lub najmu samochodu i wszystkie inne niezb臋dne umowy takie jak faktury zakupu, umowy leasingu, umowy najmu od stron trzecich, kt贸re wska偶e Partner.
 3. Partner zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 niewywi膮zania si臋 z umowy w przypadku odrzucenia wniosku o zg艂oszenie U偶ytkownika lub jego samochodu do licencji firmy przez urz膮d miasta.
 4. Termin wydania dokument贸w przez urz膮d wynosi ustawowe 30 dni oraz 7 dni na przygotowanie dokument贸w przez Partnera. Partner nie ponosi odpowiedzialno艣ci za wyd艂u偶enie czasu oczekiwania powsta艂ej z winy lub zaniedbania U偶ytkownika, braku dokument贸w od U偶ytkownika, lub przed艂u偶enia terminu przez urz膮d.
 5. U偶ytkownik wyra偶a zgod臋 na kontrolowanie przez Partnera prawid艂owego oznakowania samochodu zgodnie z lokalnymi przepisami oraz kompletu wymaganych dokument贸w. W przypadku stwierdzenia narusze艅 wynikaj膮cych z Ustawy o Transporcie drogowym w zakresie Przewozu Os贸b Taks贸wk膮 Osobow膮 lub niniejszych Warunk贸w lub postanowie艅 Umowy, dost臋p do Aplikacji mo偶e zosta膰 zablokowany bez informowania U偶ytkownika oraz mo偶e zosta膰 na艂o偶ona kara umowna zgodnie z Umow膮.
 6. U偶ytkownik jest zobowi膮zany do niezw艂ocznego informowania Partnera o jakichkolwiek zmianach prawnych dotycz膮cych pojazdu kt贸rym wykonuje przew贸z os贸b oraz dokument贸w z 搂 5 ust. 2 pod rygorem kary w wysoko艣ci 500 z艂 za ka偶dy dzie艅 zw艂oki, a w szczeg贸lno艣ci:
  1. zmiana w艂a艣ciciela pojazdu
  2. utrata ubezpieczenia pojazdu
  3. negatywny wynik badania technicznego
  4. zmiana tablic rejestracyjnych pojazdu
  5. zatrzymanie dowodu rejestracyjnego
  6. zatrzymanie prawa jazdy
  7. cofni臋cie uprawnie艅
  8. utrata terminu wa偶no艣ci bada艅 lekarskich
  9. Skazanie prawomocnym wyrokiem za przest臋pstwo karne lub karno skarbowe
  10. Zaistnienie jakichkolwiek innych okoliczno艣ci do zaprzestania Wsp贸艂pracy w zakresie przewozu os贸b
 7. W przypadku stwierdzenia narusze艅 opisanych w 搂 5 ust. 6 Partner mo偶e zablokowa膰 dost臋p do Aplikacji aby uniemo偶liwi膰 U偶ytkownikowi dalsze wykonywanie Umowy niezgodnie z prawem.聽
 8. Przyjmuj膮cemu zlecenie bezwzgl臋dnie zabrania si臋 wykonywania Umowy w przypadku braku oznakowania lub wyposa偶enia pojazdu zgodnie z przepisami powszechnie obowi膮zuj膮cymi na terenie miasta lub gminy w kt贸rej wykonywana jest Umowa;
 9. U偶ytkownik zobowi膮zuje si臋 do posiadania przy sobie podczas wykonywania Umowy m.in. odpisu licencji taxi oraz innych dokument贸w wymaganych prawem dla 艣wiadczenia us艂ug przewozu os贸b taks贸wk膮;
 10. Za ka偶de naruszenie przez U偶ytkownika kt贸regokolwiek postanowienia z 搂 5 ust. 8,9, Partnerowi przys艂uguje od U偶ytkownika kara umowna w wysoko艣ci 2000 z艂.;
 11. Partnerowi przys艂uguje niezale偶nie od kary o kt贸rej mowa w 搂 5 ust. 10, zwrot wszelkich na艂o偶onych grzywien, kar i innych op艂at na艂o偶onych na Daj膮cego zlecenie w zwi膮zku z naruszeniem przez U偶ytkownika 搂 5 ust. 8,9
 12. Dodatkowo, U偶ytkownik zobowi膮zany jest do przestrzegania wszelkich przepis贸w i regulacji dotycz膮cych transportu os贸b, w tym ale nie ograniczaj膮c si臋 do przepis贸w lokalnych i krajowych. Naruszenie tych przepis贸w skutkowa膰 b臋dzie natychmiastowym rozwi膮zaniem Umowy w trybie natychmiastowym bez mo偶liwo艣ci ponownego nawi膮zania wsp贸艂pracy.

搂 6. Warunki przewozu paczek z 偶ywno艣ci膮

 1. U偶ytkownik zobowi膮zany jest ka偶dorazowo przed wykonaniem Umowy do kontroli czysto艣ci oraz stanu stanu technicznego toreb termicznych, kt贸rym pos艂uguje si臋 do wykonania Umowy tak aby zapewni膰, 偶e spos贸b pakowania i zabezpieczenia 偶ywno艣ci w trakcie transportu zapobiega jej zanieczyszczeniu, zmieszaniu z innymi towarami, zapewnia odpowiedni膮 ochron臋 przed wp艂ywem czynnik贸w zewn臋trznych oraz zapewnia 艂atwo艣膰 identyfikacji
 2. U偶ytkownikowi bezwzgl臋dnie zabrania si臋 wykonywania Umowy w przypadku braku torby termicznej kt贸ra spe艂nia postanowienia z 搂 6 ust 1;
 3. Przyjmuj膮cy zlecenie zobowi膮zuje si臋 do natychmiastowej wymiany torby termicznej w przypadku jej zniszczenia lub zabrudzenia w spos贸b uniemo偶liwiaj膮cy spe艂nienie postanowie艅 z 搂 6 ust 1;
 4. Do transportu 偶ywno艣ci U偶ytkownik wykorzystuje wy艂膮cznie pojazdy i sprz臋t spe艂niaj膮ce wymogi higieniczne i techniczne, kt贸re zapewniaj膮 utrzymanie w艂a艣ciwej czysto艣ci i stanu technicznego umo偶liwiaj膮cego bezpieczny transport 偶ywno艣ci.
 5. U偶ytkownik ma obowi膮zek przestrzegania zasad i procedur dotycz膮cych bezpiecze艅stwa 偶ywno艣ci, w tym w艂a艣ciwego mycia r膮k, u偶ywania czystych i dezynfekowanych pojemnik贸w oraz unikania bezpo艣redniego kontaktu 偶ywno艣ci z powierzchniami, kt贸re mog艂yby j膮 zanieczy艣ci膰.
 6. Partnerowi przys艂uguje, zwrot wszelkich na艂o偶onych grzywien, kar i innych op艂at na艂o偶onych na Partnera w zwi膮zku z naruszeniem przez U偶ytkownika 搂 6 ust. 1,2,3,4,5

搂 7. Warunki korzystania z kart paliwowych

 1. Partner mo偶e udost臋pni膰 U偶ytkownikowi kart臋 paliwow膮, kt贸ra mo偶e by膰 wykorzystywana wy艂膮cznie do zakupu paliwa oraz innych towar贸w i us艂ug zwi膮zanych z eksploatacj膮 pojazdu, zgodnie z wcze艣niej ustalonym limitem wydatk贸w.
 2. Koszt udost臋pnienia karty paliwowe oraz jej wysy艂ki w wysoko艣ci 20 z艂 艂膮cznie zostanie uwzgl臋dniony w pierwszym Rozliczeniu nast臋puj膮cym po udost臋pnieniu karty
 3. U偶ytkownik zobowi膮zuje si臋 do u偶ywania karty paliwowej wy艂膮cznie w celach zwi膮zanych z realizacj膮 um贸w zawartych z Partnerem. Wykorzystanie karty do cel贸w prywatnych lub niezwi膮zanych z realizacj膮 us艂ug jest surowo zabronione.
 4. Wszystkie transakcje dokonane kart膮 paliwow膮 s膮 rejestrowane i monitorowane przez Partnera.聽
 5. Partner zastrzega sobie prawo do wprowadzenia miesi臋cznego limitu wydatk贸w na karcie paliwowej oraz do jego zmiany w dowolnym momencie, z odpowiednim powiadomieniem U偶ytkownika o takiej zmianie.
 6. W przypadku zgubienia lub kradzie偶y karty paliwowej, U偶ytkownik jest zobowi膮zany do niezw艂ocznego zg艂oszenia tego faktu Partnerowi w celu zablokowania karty i zapobie偶enia jej nieautoryzowanemu wykorzystaniu.
 7. Partner mo偶e 偶膮da膰 okresowego rozliczenia wykorzystania 艣rodk贸w na karcie paliwowej, w tym przedstawienia dokumentacji potwierdzaj膮cej przeznaczenie zakupionego paliwa i innych towar贸w/us艂ug na potrzeby realizowanych us艂ug.
 8. U偶ytkownik ponosi pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 za wszelkie nieautoryzowane lub niezgodne z umow膮 wykorzystanie karty paliwowej, w tym za transakcje przekraczaj膮ce ustalony limit wydatk贸w.
 9. W przypadku stwierdzenia przez Partnera nieprawid艂owo艣ci w wykorzystaniu karty paliwowej, takich jak zakupy niezwi膮zane z realizacj膮 us艂ug, Partner ma prawo do natychmiastowego 偶膮dania zwrotu karty paliwowej oraz obci膮偶enia U偶ytkownika kosztami nieuprawnionych transakcji.
 10. Na zako艅czenie wsp贸艂pracy lub w przypadku jej rozwi膮zania z jakiejkolwiek przyczyny, U偶ytkownik zobowi膮zany jest do niezw艂ocznego zwrotu karty paliwowej Partnerowi. Niezwr贸cenie karty w ustalonym terminie mo偶e skutkowa膰 na艂o偶eniem przez Partnera kary umownej w wysoko艣ci 100 z艂
 11. Partner ma prawo do dokonania przegl膮du historii transakcji oraz do kontroli zgodno艣ci wydatk贸w z kart paliwowych z realizowanymi us艂ugami, w celu zapewnienia prawid艂owego wykorzystania karty.

搂 8. Warunki korzystania z torby termicznej 

 1. Partner udost臋pnia U偶ytkownikowi torby termiczne przeznaczone do przewozu 偶ywno艣ci i innych produkt贸w wymagaj膮cych utrzymania okre艣lonej temperatury. U偶yczenie torby jest bezp艂atne, jednak U偶ytkownik wp艂aca kaucj臋 zabezpieczaj膮c膮, kt贸rej wysoko艣膰 jest uzale偶niona od typu i warto艣ci torby.
 2. Za u偶yczenie torby U偶ytkownik wp艂aca kaucj臋 w wysoko艣ci :
  1. Torba termiczna Glovo: 120 z艂
  2. Torba termiczna Wolt: 120 z艂
  3. Torba termiczna Uber Eats: 200 z艂
  4. Torba termiczna Bolt Food: 120 z艂
  5. Torba termiczna Stuart: torba 100 z艂
 3. Kaucja mo偶e by膰 wp艂acona:
  1. Got贸wk膮 w siedzibie Partnera
  2. Kart膮 p艂atnicz膮 w siedzibie Partnera
  3. Na rachunek bankowy: 62 1020 3352 0000 1702 0270 0367
  4. Pomniejszaj膮c Saldo u偶ytkownika o powy偶sze koszty w przypadku gdy Saldo jest r贸wne co najmniej wysoko艣ci wp艂aconej kaucji
 4. Przekazanie torby nast膮pi niezw艂ocznie po wp艂acenia kaucji oraz koszt贸w wysy艂ki (je偶eli dostawa realizowana jest kurierem)
 5. Je艣li dostawa jest realizowana kurierem, U偶ytkownik pokrywa koszty wysy艂ki w wysoko艣ci 30 z艂 kt贸re powinien wp艂aci膰 Partnerowi wraz z kaucj膮 lub zostan膮 uwzgl臋dnione w Saldzie gdy Saldo jest r贸wne co najmniej 30 z艂
 6. U偶ytkownik zobowi膮zuje si臋 do utrzymania torby termicznej w nale偶ytym stanie czysto艣ci i sprawno艣ci technicznej przez ca艂y okres jej u偶ytkowania. Regularne czyszczenie i dezynfekcja torby s膮 niezb臋dne do zachowania odpowiednich warunk贸w higienicznych.
 7. Torba termiczna powinna by膰 wykorzystywana wy艂膮cznie do cel贸w zwi膮zanych z realizacj膮 us艂ug przewozu zgodnie z umow膮. U偶ytkowanie torby do innych cel贸w jest niedozwolone i mo偶e skutkowa膰 konieczno艣ci膮 zwrotu kaucji oraz dodatkowymi sankcjami.
 8. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzie偶y torby termicznej, U偶ytkownik zobowi膮zany jest do niezw艂ocznego poinformowania Partnera o zaistnia艂ej sytuacji. U偶ytkownik mo偶e by膰 obci膮偶ony kosztami zast膮pienia torby na now膮, r贸wnowarto艣ciow膮 kaucji wp艂aconej na pocz膮tku wsp贸艂pracy.
 1. Zwrot torby odbywa poprzez wysy艂k臋 kurierem si臋 na koszt U偶ytkownika lub dostarczenie osobi艣cie w dowolnym biurze Partnera
 2. Kaucja zostanie zwr贸cona U偶ytkownikowi w ca艂o艣ci przy zwrocie torby termicznej w stanie niepogorszonym i czystym. W przypadku uszkodze艅 lub braku czysto艣ci, kaucja mo偶e zosta膰 cz臋艣ciowo lub ca艂kowicie zatrzymana przez Partnera, w zale偶no艣ci od stopnia uszkodze艅 lub zabrudzenia.

搂 9. Warunki korzystania z kart sportowych

 1. Partner mo偶e udost臋pni膰 U偶ytkownikowi kart臋 sportow膮 uprawniaj膮c膮 do korzystania z obiekt贸w sportowych i rekreacyjnych. U偶ytkowanie karty jest mo偶liwe pod warunkiem akceptacji zasad korzystania z obiekt贸w okre艣lonych przez ich operator贸w.
 2. Partner nie ponosi odpowiedzialno艣ci za ograniczenia lub zmiany w dost臋pno艣ci obiekt贸w sportowych wynikaj膮ce z decyzji ich operator贸w. U偶ytkownik zobowi膮zuje si臋 do samodzielnego sprawdzania dost臋pno艣ci obiekt贸w oraz zasad ich u偶ytkowania.
 3. Kart臋 sportowa wydana b臋dzie od 1 dnia najbli偶szego miesi膮ca od z艂o偶enia zam贸wienia przez U偶ytkownika
 4. Kart臋 sportow膮 U偶ytkownik zamawia poprzez wype艂nienie formularza w Portalu
 5. Karta sportowa wa偶na jest przez co najmniej 3 miesi膮ce od momentu zam贸wienia, niezale偶nie od korzystania z niej lub rezygnacji.
 6. W przypadku niewykorzystania karty sportowej w okresie jej wa偶no艣ci, nie przys艂uguje zwrot koszt贸w zwi膮zanych z jej aktywacj膮. Partner nie zwraca r贸wnie偶 koszt贸w za okresy, w kt贸rych karta nie by艂a wykorzystywana.
 7. Koszty korzystania z karty sportowej poniesione przez Partnera zostan膮 uwzgl臋dnione w Rozliczeniu przed rozpocz臋ciem okresu jej aktywacji:
  1. FIT&more Open: 110.00
  2. FIT&more 2x w tygodniu: 80.00
  3. goFIT Open: 100.00
  4. goFIT 2x w tygodniu: 70.00
  5. Pozosta艂e koszty naliczone przez Medicover Sport nie uwzgl臋dnione powy偶ej w wysoko艣ci kwoty brutto naliczonej przez Medicover
 8. Dost臋p do karty sportowej U偶ytkownik otrzyma poprzez sms, realizacja wej艣膰 do obiekt贸w jest na podstawie aplikacji Medicover Sport, pobranej z Google Play lub AppStore
 9. Wypowiedzenie karty sportowej odbywa si臋 poprzez wys艂anie email na kontakt@flowapps.pl, ze skutkiem od 1 dnia miesi膮ca po kolejnych pe艂nych 2 miesi膮cach od daty wypowiedzenia.
 10. U偶ytkownik zobowi膮zuje si臋 do korzystania z karty sportowej zgodnie z jej przeznaczeniem, w spos贸b nie zak艂贸caj膮cy dzia艂ania obiekt贸w sportowych oraz z poszanowaniem zasad fair play i dobrych obyczaj贸w.
 11. Zasady korzystania z poszczeg贸lnych obiekt贸w sportowych, do kt贸rych uprawnia karta, okre艣laj膮 regulaminy tych obiekt贸w. U偶ytkownik zobowi膮zuje si臋 do zapoznania si臋 z tymi regulaminami oraz ich przestrzegania.
 12. Partner zastrzega sobie prawo do zmiany warunk贸w korzystania z kart sportowych, w tym op艂at zwi膮zanych z ich u偶ytkowaniem oraz zakresu us艂ug dost臋pnych w ramach karty. O wszelkich zmianach U偶ytkownik zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.

搂 10. Warunki programu polecaj膮cego

 1. Program polecaj膮cy jest dost臋pny dla wszystkich aktywnych U偶ytkownik贸w Portalu, kt贸rzy nie maj膮 zaleg艂o艣ci wobec Partnera.
 2. U偶ytkownik mo偶e uczestniczy膰 w programie polecaj膮cym poprzez udost臋pnienie swojego unikalnego linku polecaj膮cego. Link ten mo偶e by膰 udost臋pniany bezpo艣rednio osobom trzecim, poprzez media spo艂eczno艣ciowe, na forach internetowych lub w inny spos贸b zgodny z prawem.
 3. Wszelkie koszty zwi膮zane z publikacj膮 linku ponosi U偶ytkownik
 4. Bezwzgl臋dnie zakazuje si臋 publikacji czy wysy艂ania link贸w do automatycznych grup odbiorc贸w w formie maila, smsa, powiadomie艅 push, list贸w tradycyjnych oraz innych kt贸re nie zosta艂y pozyskane przez U偶ytkownika w spos贸b zgodny z ustaw膮 o RODO
 5. U偶ytkownik otrzyma gratyfikacj臋 w postaci zniesienia koszt贸w rozlicze艅 z 搂4 ust. 6 b,c w 3 nast臋pnych Rozliczeniach je艣li polecona przez U偶ytkownika osoba:
  1. Dokona rejestracji na Portalu
  2. Podpisze Umow臋
  3. Wykona minimum 1 Rozliczenie
 6. U偶ytkownik otrzyma bonus w wysoko艣ci 250 z艂 kt贸ry zostanie rozliczony zgodnie z zasadami Rozlicze艅, je艣li poleci 5 os贸b kt贸re spe艂ni膮 warunki z 搂9 ust 4.
 7. Partner zastrzega sobie prawo do weryfikacji ka偶dej rejestracji dokonanej za pomoc膮 linku polecaj膮cego, aby upewni膰 si臋, 偶e nie dosz艂o do nadu偶y膰. Nadu偶ycia mog膮 obejmowa膰, ale nie ograniczaj膮 si臋 do, tworzenia fa艂szywych kont, manipulowania us艂ugami w celu sztucznego generowania obrotu, czy te偶 innych dzia艂a艅 sprzecznych z dobrymi obyczajami i zasadami uczciwej konkurencji.
 8. W przypadku stwierdzenia nadu偶y膰, Partner ma prawo anulowa膰 przyznane gratyfikacje i podj膮膰 odpowiednie dzia艂ania dyscyplinarne, w tym rozwi膮zanie um贸w z U偶ytkownikiem i wykluczenie z programu polecaj膮cego.
 9. Partner zastrzega sobie prawo do zmiany warunk贸w programu polecaj膮cego w dowolnym momencie. O wszelkich zmianach U偶ytkownicy zostan膮 poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem za po艣rednictwem Portalu lub e-maila.
 10. U偶ytkownik bior膮cy udzia艂 w programie polecaj膮cym zobowi膮zany jest do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji oraz dobrych obyczaj贸w. Szczeg贸lnie zakazane jest u偶ywanie spamu jako metody promocji linku polecaj膮cego.

搂 11. Korzystanie z narz臋dzi Partnera

 1. Partner udost臋pnia U偶ytkownikowi narz臋dzia, pojazdy lub inne urz膮dzenia (zwane dalej 鈥濶arz臋dzia鈥) niezb臋dne do wykonania Us艂ug zgodnie z Umow膮. Udost臋pnienie Narz臋dzi odbywa si臋 na zasadach okre艣lonych niniejszym regulaminem oraz dodatkowymi umowami specyficznymi dla poszczeg贸lnych Narz臋dzi.聽
 2. U偶ytkownik zobowi膮zany jest do dba艂o艣ci o stan techniczny i wizualny Narz臋dzi, u偶ytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjami Partnera.
 3. Wszystkie Narz臋dzia udost臋pnione przez Partnera s膮 jego w艂asno艣ci膮 lub w艂asno艣ci膮 podmiot贸w trzecich, z kt贸rymi Partner zawar艂 stosowne umowy. U偶ytkownik zobowi膮zany jest do korzystania z Narz臋dzi wy艂膮cznie w ramach wykonywanych Us艂ug.
 4. U偶ytkownik ponosi odpowiedzialno艣膰 za wszelkie szkody wynik艂e z nieprawid艂owego u偶ywania, zaniedbania lub celowego uszkodzenia Narz臋dzi.
 5. Przed przekazaniem Narz臋dzi U偶ytkownikowi, Partner mo偶e wymaga膰 wp艂aty kaucji zwrotnej lub podpisania dodatkowej umowy reguluj膮cej warunki u偶ytkowania Narz臋dzi. Wysoko艣膰 kaucji i szczeg贸艂owe warunki zostan膮 okre艣lone indywidualnie.
 6. U偶ytkownik zobowi膮zany jest do niezw艂ocznego zg艂aszania Partnerowi wszelkich usterek, awarii lub innych problem贸w zwi膮zanych z funkcjonowaniem Narz臋dzi.
 7. Po zako艅czeniu wsp贸艂pracy lub na 偶膮danie Partnera, U偶ytkownik zobowi膮zany jest do niezw艂ocznego zwrotu Narz臋dzi w stanie niepogorszonym, z wy艂膮czeniem normalnego zu偶ycia.
 8. Partner zastrzega sobie prawo do naliczenia op艂at za uszkodzenia Narz臋dzi powsta艂e z winy U偶ytkownika lub z powodu nieprawid艂owego u偶ytkowania, zgodnie z rzeczywistym kosztem naprawy lub wymiany.
 9. W przypadku zgubienia Narz臋dzia lub jego skradzenia, U偶ytkownik zobowi膮zany jest do niezw艂ocznego zg艂oszenia tego faktu Partnerowi oraz podj臋cia odpowiednich krok贸w prawnych, w tym z艂o偶enia zawiadomienia na policj臋.
 10. Partner ma prawo do przeprowadzenia kontroli stanu Narz臋dzi w dowolnym momencie wsp贸艂pracy, po uprzednim poinformowaniu U偶ytkownika o planowanej kontroli.
 11. W przypadku zako艅czenia wsp贸艂pracy z winy U偶ytkownika, wskutek naruszenia regulaminu lub warunk贸w umowy, kaucja zwrotna mo偶e by膰 zatrzymana przez Partnera w ca艂o艣ci lub cz臋艣ci jako cz臋艣ciowe pokrycie szk贸d.
 12. Za u偶ytkowanie pojazd贸w Partner mo偶e odliczy膰 koszty zwi膮zane z ich organizacj膮 i dost臋pno艣ci膮 w Rozliczeniu proporcjonalnie do okres贸w rozliczeniowych U偶ytkownika:
  1. Organizacja samochodu osobowego Taxi:
   1. Toyota Corolla i podobne: 850 z艂
   2. Skoda Fabia IV i podobne: 650 z艂
   3. Skoda Fabia III i podobne 550 z艂
   4. Inne pojazdy wedle ustale艅 indywidualnych
  2. Organizacja skutera elektrycznego: 250 z艂
 13. Korzystanie z kasy fiskalnej lub taksometru jest mo偶liwe na podstawie poni偶szych warunk贸w:
  1. U偶ytkownik wp艂aci kaucj臋 wysoko艣ci:
   1. Kasa fiskalna: 500 z艂
   2. Kasa fiskalna + taksometr: 1000 z艂
  2. Partner wysy艂a kas臋 fiskaln膮 do autoryzowanego punktu lub do U偶ytkownika w celu jej monta偶u w samochodzie U偶ytkownika
  3. Partner pokrywa wszelkie koszty zwi膮zane z obs艂ug膮 kasy, tj. przegl膮dy, serwisy.
  4. Koszty zwi膮zane z obs艂ug膮 wynosz膮 5% i zostan膮 przez Partnera odliczone w Rozliczeniu
  5. U偶ytkownik zobowi膮zuje si臋 do zwrotu kasy i/lub taksometru do Partnera
  6. Kaucja zostanie zwr贸cona w przypadku zwrotu kasy i/lub taksometru w stanie niepogorszonym lub pomniejszona proporcjonalnie do uszkodze艅
 14. U偶ytkownik kasy fiskalnej mo偶e zast臋pczo tj. zamiast 搂 11 ust. 13 samodzielnie pokrywa膰 koszt zakupu i monta偶u kasy fiskalnej oraz taksometru za pisemn膮 zgod膮 Partnera. Warunki zast臋pcze:
  1. U偶ytkownik musi zafiskalizowa膰 kas臋 fiskaln膮 na dane podane przez Partnera
  2. U偶ytkownik pokrywa wszelkie koszty zwi膮zane z obs艂ug膮 kasy, tj. przegl膮dy, serwisy.
  3. Koszty zwi膮zane z obs艂ug膮 wynosz膮 1% i zostan膮 przez Partnera odliczone w Rozliczeniu
  4. U偶ytkownik zobowi膮zuje si臋 do zwrotu kasy fiskalnej do Partnera i nie ma mo偶liwo艣ci jej zatrzymania ze wzgl臋du na przepisy dotycz膮ce kas fiskalnych.
  5. Partner zwr贸ci U偶ytkownikowi koszt zakupu kasy fiskalnej wedle warto艣ci zakupu pomniejszonego proporcjonalnie o pozosta艂y mo偶liwy czas u偶ytkowania kasy zgodnie ze zu偶yciem modu艂u kasy fiskalnej.
 15. Wszelkie Narz臋dzia U偶ytkownikowi przez Partnera w przypadku rozwi膮zania um贸w podlegaj膮 niezw艂ocznemu zwrotowi Partnerowi jednak nie d艂u偶ej ni偶 w terminie 7 dni od daty zako艅czenia Um贸w

搂 12. Zako艅czenie Wsp贸艂pracy

 1. Partner i U偶ytkownik mog膮 w dowolnym momencie rozwi膮za膰 Umowy z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia
 2. W przypadku powa偶nych narusze艅 niniejszego regulaminu kt贸rego kt贸re nara偶aj膮 Partnera na szkod臋 lub zaistniej膮 jakiekolwiek przeciwwskazania uniemo偶liwiaj膮ce U偶ytkownikowi wykonywanie Umowy z Partnerem, Partner mo偶e rozwi膮za膰 umow臋 w trybie natychmiastowym wraz z blokad膮 dost臋pu do Aplikacji.
 3. Wszelkie narz臋dzia, dane, karty, wypisy z licencji, identyfikatory taxi i wszelkie inne mienie przekazane U偶ytkownikowi od Partnera nale偶y zwr贸ci膰 do siedziby Partnera niezw艂ocznie, nie d艂u偶ej ni偶 w terminie 7 dni.
 4. W przypadku rozwi膮zania um贸w, wszelkie dane osobowe oraz informacje poufne uzyskane w trakcie trwania wsp贸艂pracy b臋d膮 przetwarzane zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa dotycz膮cymi ochrony danych osobowych oraz tajemnicy zawodowej. U偶ytkownik zobowi膮zuje si臋 do nieujawniania tych informacji osobom trzecim ani wykorzystywania ich w celach innych ni偶 realizacja zawartych um贸w.
 5. W przypadku zako艅czenia wsp贸艂pracy z powodu narusze艅 regulaminu lub przepis贸w prawa przez U偶ytkownika, Partner zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa.


搂 13. Ochrona danych osobowych i poufno艣ci

 1. Partner i U偶ytkownik zobowi膮zuj膮 si臋 do przestrzegania przepis贸w o ochronie danych osobowych, w szczeg贸lno艣ci Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO). U偶ytkownik wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Partnera w celach zwi膮zanych z realizacj膮 um贸w, na warunkach okre艣lonych w odr臋bnej polityce prywatno艣ci.
 2. U偶ytkownik zobowi膮zuje si臋 do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w zwi膮zku z realizacj膮 umowy, kt贸rych ujawnienie mog艂oby zaszkodzi膰 Partnerowi lub jego klientom. Obowi膮zek zachowania tajemnicy obowi膮zuje U偶ytkownika przez okres 5 lat od daty zako艅czenia wsp贸艂pracy.

搂 14. Postanowienia ko艅cowe

 1. Partner zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w og贸lnych warunkach wsp贸艂pracy. Wszelkie zmiany zostan膮 komunikowane U偶ytkownikowi z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed wej艣ciem w 偶ycie. Kontynuacja korzystania z serwisu po wej艣ciu w 偶ycie zmian oznacza ich akceptacj臋.